Eric Fischer från Heras förklarar CE-märkning för grindar

Många företag känner inte till detta, men i Sverige måste en grind du köper vara CE-märkt, eftersom en arbetsgivare är skyldig att se till att anställda har en säker arbetsutrustning och arbetsplats. En CE-märkning på en grind ger en försäkran om att den är säker att använda för alla.

Eric Fischer, Product Development Engineer på Heras, sammanfattar i denna blogg vad CE-märkningen innebär när det gäller grindar: ”Det handlar om att en grind ska vara säker att använda dagligen men också få regelbunden service och underhållsinspektioner, vilket regleras i myndigheters vägledning och regler som vi måste efterleva.” Grindsäkerhet är oerhört viktigt på Heras. Det handlar inte bara om produkten när den levereras utan även om när den installeras, servas och underhålls.

Produktkrav: Byggproduktförordningen och Maskindirektivet 

I Europa har regler och krav utfärdats för många produkter. De viktigaste reglerna för grindar anges i Byggproduktförordningen. Eldrivna grindar lyder även under Maskindirektivet. Alla europeiska medlemsländer måste följa dessa förordningar.

Byggproduktförordningen kräver att en byggprodukt uppfyller grundläggande krav som säkerhet och tillgänglighet vid användning. Både manuella och elektriska grindar faller under byggprodukter. Europeiska harmoniserade standarder används för att uppfylla dessa krav. I dessa standarder beskrivs vilka väsentliga egenskaper som gäller för en produkt. För en del egenskaper måste tester av ett certifieringsorgan, ett s.k. anmält organ, göras. När det gäller eldrivna grindar mäter och bedömer ett anmält organ manöverkraften/klämkraften. Skulle en rörlig del av en grind träffa en person eller ett hinder får denna kraft inte överskrida en bestämd gräns. Detta måste slutligen bekräftas i en prestandadeklaration. En CE-märkning måste också finnas.

Maskindirektivet gäller för maskiner och alltså även för eldrivna grindar. I detta direktiv beskrivs de väsentliga hälso- och säkerhetskraven som maskinen måste uppfylla.

De europeiska standarderna används alltså för att visa att en produkt uppfyller kraven. Detta försäkras i en – EU-försäkran om överensstämmelse. Även här måste det finnas en CE-märkning på produkten.

Heras alla relevanta produkter har en Prestandadeklaration och för eldrivna grindar dessutom en EU-försäkran om överensstämmelse med motsvarande CE-märkning.

Säkerhetsåtgärder

På Heras vidtar vi åtgärder för att förhindra att farliga situationer vid användningen uppstår.  Låt oss ta en eldriven skjutgrind som exempel. Skjutdelen i sig innebär att det finns en klämrisk. En åtgärd som vidtagits för att förhindra detta är klämlister. Detta säkerställer att en grind i rörelse stoppar så fort den träffar ett hinder. Dessutom är dessa grindar försedda med fotoceller som säkerställer att alla rörliga delar stoppar innan de vidrör en person eller ett hinder. På Heras monteras alltid som standard dessa klämlister och fotoceller på alla våra eldrivna grindar. På så sätt kan vi garantera att en grind är säker att använda och att den fungerar i enlighet med tillämpliga krav och regler.

Grindunderhåll

Efter installationen är det viktigt att se till att grinden även i fortsättningen uppfyller säkerhetsförordningarna. Ägaren av grinden är enligt lag skyldig att skydda användare och besökare (även inkräktare). En grind måste under hela den tid den används underhållas så att den alltid uppfyller tillämpliga och väsentliga hälso- och säkerhetskrav. I användarhandboken, som måste finnas på rätt språk, finns underhållsanvisningar.

Om underhållsanvisningarna inte följs ordentligt kan det leda till en osäker grind. Skulle en skada eller olycka då ske – kan ägaren hållas ansvarig. Låt underhållet skötas av certifierade experter så att kan du vara lugn och försäkrad om att grinden fortsätter att uppfylla angivna standarder och förordningar.

Om Eric

Eric Fischer är medlem i den tekniska kommittén för NHI (branschförening för stängsel), kommittémedlem i NEN och medlem i European gate standards group WG5 (europeiska grindstandardgruppen). Den senare nämnda gruppen deltar i framtagandet, bedömningen och omskrivningen av europeiska standarder för grindar. ”Du har ett verkligt inflytande på standarden, du kan tänka och diskutera med likar och veta exakt vad som menas i en standard. Det är ju faktiskt inte helt tydligt för alla.” Detta gör Eric’s arbete varierande. ”Det bästa med mitt jobb på Heras är att det varierar mellan att utveckla produkter och att tillämpa min kunskap om CE på våra produkter men framförallt handlar det om överförandet av kunskap. Produktsäkerhet tar inte slut på ingenjörsavdelningen utan måste stödjas av hela företaget från försäljningen till serviceteknikerna. Jag har arbetat här sedan 1996 och jag tycker fortfarande att det är lika roligt.” Det kan man se eftersom Eric talat om Heras med stor stolthet. Heras har verkligen en riktig CE-expert i Eric.

Information och råd

Behöver du råd och support för ert områdesskydd? Be om en kostnadsfri konsultation med en av våra experter.