Riskerna med en automatisk grind och hur de kan minimeras

Har du en automatisk grind? Vet du om att du då är ansvarig för att grinden är säker och att den underhålls? I den här bloggen förklarar vi vilka riskerna är och hur du kan reducera dem till ett minimum, så du kan vara trygg i att tillträde till din anläggning alltid sker på ett kontrollerat och säkert sätt.

En automatisk grind är en maskinversion av en manuell grind, så varför är säkerheten så viktig? Därför att en ”maskin” omfattas av andra lagar och bestämmelser än en manuell grind. En automatisk grind måste uppfylla kraven för den så kallade CE-märkningen, som gäller produkter inom EU. Syftet med dessa regler är att i första hand göra produkten säker.

Hur säker är din grind?
CE-märkningen ålägger tillverkare att leverera säkra grindar – men vad är en säker grind och hur kan vi garantera säkerheten? Allt börjar med utformningen av grinden. En tillverkare kartlägger alla tänkbara faror och gör en riskanalys för varje design. Det kan gälla saker som skarpa kanter eller möjliga klämrisker. Finns det en säkerhetsrisk måste tillverkaren i den mån det är möjligt undanröja den genom produktens utformning. Där det inte är möjligt måste tillverkaren göra funktionella delar säkra med hjälp av t.ex. sensorer eller brytare. Eventuella återstående risker måste vara godtagbara när tillverkaren gör användare uppmärksamma på dem, exempelvis i bruksanvisningen.

Vi som tillverkare är också skyldiga att låta ett oberoende besiktningsorgan inspektera varje ny grindtyp innan den sätts på marknaden. De kontrollerar att alla minimikrav som beskrivs i prestandadeklarationen är uppfyllda, till exempel vilken maximal kraft en automatisk skjutgrind får ha när den öppnas och stängs. Beroende på vilket land grinden installeras i kan ytterligare regler gälla. Det står en tillverkare fritt att höja säkerheten på sin produkt över gällande minimikrav.

Vad är ditt ansvar?
Många arbetsgivare är inte medvetna om att CE-certifiering även gäller dem. Om du vill installera en automatisk skjutgrind är du enligt lag skyldig att köpa en CE-certifierad produkt. Om grinden orsakar materiell skada eller personskada måste du som ägare bevisa att grinden fungerade korrekt och att den uppfyller alla gällande krav. Kan du inte bevisa det löper du risken att hållas ansvarig för skadan och att försäkringen inte gäller. Utöver risken för olyckor, finns det också en risk för avbrott i din verksamhet. Vi har gjort en lista åt dig över några möjliga riskområden.

 1. Dåligt underhåll

En maskin består av hundratals komponenter som behöver kontrolleras och underhållas regelbundet. Det är enda sättet att säkerställa att grinden fortsätter att fungera på ett optimalt och säkert sätt är systematiskt underhåll. I flera Europeiska länder, bl.a. Sverige, är det till och med obligatoriskt att underhåll utförs, av kvalificerad part, samt att genom besiktning kontrollera säkerhet och skick på grinden.

 2. Anpassningar och service av tredje part

Är det någon annan än tillverkaren eller leverantören som har utfört underhållet på din automatiska grind? Det händer ofta att delar avlägsnas, läggs till, eller ersätts utan en noggrann konsekvensanalys. Ändringar som görs av tredje part kan leda till att grinden inte längre är säker och att CE-märkningen blir ogiltig. Be underhållsleverantören att registrera alla ändringar som görs och att vid behov tillhandahålla försäkran om överensstämmelse med CE-märkning.

 3. Förändring i den omgivande miljön eller i verksamheten

När grinden installeras anpassar installatören säkerhetsfunktionerna efter de omständigheter som råder runt grinden. Detta omfattar växtlighet, byggnader, stängsel och andra säkerhetsaspekter. Om dessa omständigheter förändras kan ytterligare säkerhetsåtgärder behövas, annars löper du risken att grinden inte längre är säker.
Detsamma gäller förändringar i er verksamhet, börjar det t.ex. att förekomma gång- och cykeltrafik genom en grind där tidigare bara bilar kört kan ytterligare säkerhet behövas.

Vad kan du själv göra?
Som ägare kan du själv göra ett antal saker för att förebygga problem och säkerhetsrisker med din grind. Vi vill här betona att en automatisk grind är en komplex installation med många rörliga komponenter och elnätsanslutning. Vår rekommendation är därför att du inte ändrar de sakerna själv. Men vad du kan göra är att hålla området runt grinden fritt och rent. Tänk på att hålla efter växtligheten och har ni en skjutgrind kan ni hålla skenorna rena och fria skräp. Läs alltid bruksanvisningen först för att veta precis vad du bör och inte bör göra.

För grundlig underhållsservice rekommenderar vi att du anlitar en expert som kontrollerar er grind i enlighet med de krav som tillverkare och myndigheter ställer. Anlita alltid en leverantör som har expertkunskap om din grind (varumärke och typ) och som uppfyller myndigheternas krav. Det förebygger inte bara incidenter utan ökar också säkerheten på din anläggning. Vi på Heras har kvalificerade tekniker som är utbildade i underhåll av, och säkerhet för, grindar.

Är det ett tag sedan det gjordes underhåll på din grind? Anmäl dig då till Heras säkerhetskontroll för grindar och låt oss gå igenom din grinds säkerhet:
heras.se/sakerhetskontroll