Investeringar och fokus gör att Heras Sverige går mot ett rekordår med 4 mkr bättre resultat

– Efterfrågan på områdesskydd är större än någonsin, säger Henrik Otterstedt, Nordenchef på Heras.

Detta märks tydligt då Heras under året förbättrat resultatet (EBITDA) med hela 4 miljoner kronor, från –3 361 tkr 2022, till 493 tkr kronor. Omsättningen har ökat från 223 mkr till 232 mkr. Service ökar fortsatt kraftigt från 23 mkr 2022 till 29 mkr 2023.

Öppning av två nya kontor i Halmstad och Borlänge och en stor investering i en ny fabrik i Nederländerna är några av de saker som har genomförts under 2023.

Bakgrunden till framgången har till viss del att göra med det förändrade säkerhetsläget, som i sin tur ställer allt högre krav på alla typer av säkerhet i samhället. En annan bakomliggande faktor är Heras fortsatta målsättning att expandera och bli den självklara samarbetspartnern när det gäller områdesskydd.

– Under 2023 har vi på Heras i Sverige gjort en stor förändringsresa. Vi har utvecklat vår verksamhet på många plan, bland annat genom ett ännu större kundfokus i kombination gynnsamma investeringar, säger Heras Nordenchef Henrik Otterstedt.

Förändrat behov
Heras ser även ett förändrat kundbehov när det kommer till val av produkter och tjänster kopplade till områdesskydd.

– Numera finns det ett större behov av fysiskt områdesskydd, vilket tyvärr är ett resultat av det aktuella världsläget, berättar Henrik Otterstedt och fortsätter:

– Förr nöjde sig många kunder med en grind som ställdes upp på morgonen, så att folk kunde köra in och ut lite som de ville under dagen. Nu ser vi en större efterfrågan på grindar som är stängda dygnet runt, där endast behörig personal kan ta sig in och ut på området.

Två nya kontor
Men det är inte enbart de yttre omständigheterna som har bidragit till Heras positiva resultat. Under året har två nya kontor öppnats i Halmstad och Borlänge. Detta innebär att Heras kommer närmare sina kunder i respektive region. Företaget har dessutom satsat extra mycket på servicedelen i sin verksamhet, då man märkt ett ökat behov av problemfria in- och utpassager för kunderna.

– Idag är vår serviceorganisation rikstäckande, vilket innebär att vi erbjuder en väldigt bra inställelsetid och servicenivå i samtliga regioner, säger Henrik Otterstedt.

Ny fabrik i Nederländerna
Under året har Heras även investerat 120 miljoner i en ny fabrik i Oirschot, Nederländerna. Fabriken, som öppnar sina första delar i februari 2024, kommer att möjliggöra en högre produktionskapacitet och möjlighet att tillverka specialanpassade grindar, när det kommer till dimensioner, mått och lackering.

– Tack vare denna investering kan vi bedriva vår verksamhet på ett mer hållbart sätt, samtidigt som vi kan erbjuda större valmöjligheter och bättre ledtider och service, säger Henrik Otterstedt.

Engagerade medarbetare
Parallellt med de externa framgångarna har Heras även under året sett en anmärkningsvärd ökning i sina medarbetares engagemang. I den senaste mätningen, Employee Net Promoter Score (eNPS), gick engagemanget från 2 till hela 47. Detta är bevis på medarbetarnöjdhet och en förbättrad företagskultur, som Henrik Otterstedt tror grundar sig i att många av de strukturella förändringar som gjordes under 2021–2022 nu har fallit på plats och skapat en bra grundstomme inom företaget.

– Vi har fantastiska anställda på Heras, vilket är den största anledningen till att vi har haft ett så framgångsrikt år. Jag är stolt över samtligas insatser och ser fram emot 2024, avslutar Henrik Otterstedt.