Servicekampanj

Kärnan i en säker grind – från produktion till installation och användning

En grind är en bra lösning för många företag att kontrollera tillträdet till sin anläggning eller sitt område. En robust avgränsning som skall göra sitt jobb dagligen. En grind behöver dock underhåll regelbundet för att fortsätta fungera korrekt. Och ännu viktigare, för att garantera användarnas säkerhet. I den här artikeln diskuterar vi alla frågor som är viktiga för att hålla grinden säker.

Grindar finns i olika former och storlekar. Exempelvis slaggrindar, vikgrindar och skjutgrindar för att stänga ett inhägnat område. Alla är de lösningar för att kontrollera eller begränsa tillträde till ett område. Varje grindlösning måste uppfylla strikta säkerhetskrav. Men vad kan du förvänta dig exakt från din grindleverantör? Vad gör en grindleverantör för att säkerställa att grinden lever upp till säkerhetskraven? Vem ansvarar för grinden på din anläggning? Hur ser du till att grind eller bom är säker? Vi ger utförliga svar på dessa frågor i den här artikeln. Vi börjar först med definitionen av en säker grind.

Vad är en säker grind?

En säker grind måste följa olika lagar och förordningar. Lagen skiljer mellan manuellt manövrerade grindar och elektriskt drivna grindar.. Elektriskt drivna grindar kategoriseras som maskiner. Enligt maskindirektivet och nationella bestämmelser måste dessa maskiner uppfylla strikta hälso-, säkerhets- och miljökrav. Den så kallade CE-märkningen gäller på europeisk nivå. Detta är ett lagstadgat direktiv som produkter måste uppfylla inom EU. I Sverige är det ett krav på att grindar skall besiktigas vart annat år av ett ackrediterat besiktningsorgan.

Hur CE-märks en grind?

Säkerhetskraven föreskriver att maskintillverkare måste begränsa riskerna för personskador och materiella skador. Vi delar in riskerna grovt i tre områden:

  • Risk för kollision
  • Risk för kläm- och krosskador
  • Risk för skelettskador orsakade av grindblad

Vid framtagning och design av en grind identifierar tillverkaren alla möjliga faror och risker. För dessa faror gör de en riskbedömning, till exempel av farliga saker som skarpa kanter eller delar där en person kan fastna. I konstruktionen måste tillverkarna eliminera dessa faror så långt som möjligt. Men det finns också funktionella delar som inte kan justeras bort. En elektriskt driven grind har helt enkelt en rörlig del som kan köra in i någon. Om tillverkaren inte kan eliminera denna fara måste de varna för och skydda mot den. Till exempel genom att montera brytare eller säkerhetssensorer.

Risker och inspektion

Trots justeringar och åtgärder finns det alltid vissa risker som återstår. grind som är utrustad med säkerhetssensorer för att upptäcka människor, kan fortfarande stöta i någon med låg hastighet. Detta är en acceptabel risk med en minimal risk för skada på person eller skada på egendom… …