Vikten av en säker grind – från produktion till installation och användning

En grind är en bra lösning för många företag att kontrollera tillträdet till sin anläggning eller sitt område. En robust avgränsning som skall göra sitt jobb dagligen. En grind behöver dock underhåll regelbundet för att fortsätta fungera korrekt. Och ännu viktigare, för att garantera användarnas säkerhet. I den här artikeln diskuterar vi alla frågor som är viktiga för att hålla grinden säker.

Grindar finns i olika former och storlekar. Exempelvis slaggrindar, vikgrindar och skjutgrindar för att stänga ett inhägnat område. Alla är de lösningar för att kontrollera eller begränsa tillträde till ett område. Varje grindlösning måste uppfylla strikta säkerhetskrav. Men vad kan du förvänta dig exakt från din grindleverantör? Vad gör en grindleverantör för att säkerställa att grinden lever upp till säkerhetskraven? Vem ansvarar för grinden på din anläggning? Hur ser du till att grind eller bom är säker? Vi ger utförliga svar på dessa frågor i den här artikeln. Vi börjar först med definitionen av en säker grind.

Vad är en säker grind?

En säker grind måste följa olika lagar och förordningar. Lagen skiljer mellan manuellt manövrerade grindar och elektriskt drivna grindar. Elektriskt drivna grindar kategoriseras som maskiner. Enligt maskindirektivet och nationella bestämmelser måste dessa maskiner uppfylla strikta hälso-, säkerhets- och miljökrav. Den så kallade CE-märkningen gäller på europeisk nivå. Detta är ett lagstadgat direktiv som produkter måste uppfylla inom EU. I Sverige är det ett krav på att grindar skall besiktigas vart annat år av ett ackrediterat besiktningsorgan.

Hur CE-märks en grind?

Säkerhetskraven föreskriver att maskintillverkare måste begränsa riskerna för personskador och materiella skador. Vi delar in riskerna grovt i tre områden:

  • Risk för kollision
  • Risk för kläm- och krosskador
  • Risk för skelettskador orsakade av grindblad

Vid framtagning och design av en grind identifierar tillverkaren alla möjliga faror och risker. För dessa faror gör de en riskbedömning, till exempel av farliga delar som skarpa kanter eller delar där en person kan fastna. I konstruktionen måste tillverkarna eliminera dessa faror så långt som möjligt. Men det finns också funktionella delar som inte kan justeras bort. En elektriskt driven grind har helt enkelt en rörlig del som kan klämma någon. Om tillverkaren inte kan eliminera denna fara måste de varna för och skydda mot den. Till exempel genom att montera brytare eller säkerhetssensorer.

Risker och inspektion

Trots justeringar och åtgärder finns det alltid vissa risker som återstår. En grind som är utrustad med säkerhetssensorer för att upptäcka människor, kan fortfarande stöta i någon med låg hastighet. Detta är en acceptabel risk med en minimal risk för skada på person eller skada på egendom. Grindtillverkarna måste informera användare om eventuella faror med en grind i drift som inte går att undvika. Till exempel i användarmanualen. Om risken inte är acceptabel måste tillverkaren justera designen. Tillverkaren måste då låta prova om varje ny typ av grind av ett ackrediterat kontrollorgan som kontrollerar minimikraven som beskrivs i prestandadeklarationen. I den föreskrivs till exempel den maximala kraften som en automatisk grind får använda vid öppning och stängning.

Kvalitetsgarantier

Tillverkarna ser till att de uppfyller standarden med CE-märkningen. Det är tillverkarens ansvar att säkerställa att inte bara den första utan alla grindar som tillverkas därefter möter dessa krav, detta görs genom Prestandadeklarationen. Grindtillverkaren ger varje produkttyp en unik identifikationskod. Produkttypens unika kod fungerar som ett identifikationsnummer som ska ge grinden all nödvändig spårbarhet. Dessutom provar ett oberoende kontrollorgan regelbundet grinddelarna. De begär in materialcertifikat, så att tillverkare kan visa att en produkt har producerats i enlighet med standarden. Om incidenter inträffar med en grind kan de visa att inga misstag gjorts i produktionen.

Uthållighet och kraftmätning

Utöver de allmänna produktnormerna har tillverkare rätt att själva testa mekaniken i grinden. De utför uthållighetstester, bland annat för att få kunskap om komponenternas livslängd. På detta sätt bestämmer de vilka kritiska delar som är mottagliga för slitage. Uthållighetstester är ofta inriktade på specifika egenskaper. Till exempel så testar grindtillverkarna temperatur, vindbelastning och andra värden. Med detta avgör de under vilka förhållanden en grind fortsätter att fungera optimalt. På detta sätt kan de förbättra komponenter.

Dessutom finns det komponenter som tillverkare testar fysisk. Det gör detta för att beräkna de krafter som frigörs under vissa rörelser i en grind. Genom att prova olika krafter får de mer inblick i inverkan på komponenterna. Var uppstår möjliga deformationer? Med vilken kraft är risken för skada minimal? På grundval av detta kan grindtillverkarna bland annat bestämma grindmotorns maximala hastighet, vilket gör den säkrare att använda efter installation.

Installation

Många tillverkare utför installationen av produkter själva. Det gör de eftersom en grind som inte är korrekt installerad kan äventyra säkerheten. Om en grind är felmonterad är installatören juridiskt ansvarig under förutsättning att det har konstaterats att tillverkaren har levererat en pålitlig produkt. Det är därför grindtillverkarna ofta rekommenderar att installationen utförs av kvalificerade tekniker. Dessa personer är utbildade för att korrekt montera och installera produkten. Dessutom vet de exakt vilka miljöfaktorer, tillräckligt med utrymme och grönområden etc., som de måste ta hänsyn till. De har certifikaten och protokollen för att utföra arbetet rätt.

Ägarens ansvar

Efter installationen ligger ansvaret för grinden hos ägaren av grinden. Vad många grindägare inte känner till är att CE-certifieringen av grinden efter installation är deras ansvar. Om företag vill installera en automatisk skjutgrind är de enligt lag skyldiga att köpa en CE-certifierad produkt. Om grinden orsakar skada på person eller egendom, måste ägaren också visa att grinden följer alla regler och fungerar korrekt. Kan ägaren inte göra det? Då riskerar han att hållas ansvarig och försäkring betalas inte ut. Förutom risken för olyckor riskerar företag också avbrott i sin verksamhet till en Experts in perimeter protection osäker grind varierar och kan vara:

1. Brist på underhåll

En maskin består av hundratals komponenter som kräver regelbunden inspektion och underhåll. Endast på detta sätt kan en grind fungera optimalt och säkerheten för installationen uppnå den nivå som krävs. I Sverige är det krav på att underhåll görs systematiskt av en kvalificerad part samt att detta finns dokumentrat. Detta kontrolleras i samband med besiktning.

2. Justeringar

Underhåll av grinden utförs inte alltid av leverantören. Det händer ofta att delar tas bort, monteras eller byts ut utan noggrann analys. Justeringar och modifieringar kan leda till en osäker grind och en ogiltig CE-deklaration. Därför rekommenderas att underhållsföretaget registrerar förändringar av grinden och eventuellt förser grinden med kompletterande CE-dokumentation.

3. Området runt grinden ändras

När man installerar en grind, anpassas installationen och säkerhetsfunktionerna till situationen runt grinden. Vegetation, byggnader, stängsel och andra säkerhetsåtgärder beaktas. Men om miljön och situationen runt grinden förändras kan det hända att grinden inte längre är tillräckligt säker och ägaren måste då vidta ytterligare åtgärder.

Komplexitet kräver expertis

Som beskrivits beror säkerheten för en motordriven grind på, produktion, installation och inte minst underhåll. Allt reglerat genom lagar och förordningar. Olika parter är involverade, var och en med sitt eget ansvar. Det är dock säkert att en grind är en komplex installation med många komponenter. Detta kräver en erfaren expert som kan ge bästa förutsättningar för maskinens hållbarhet. På detta sätt förhindrar företag inte bara oönskade incidenter, utan de hanterar och säkerställer också säkerheten på sitt område.

Har det gått ett tag sedan du utfört underhåll? Låt grindens säkerhet kontrolleras av heras.se/service.