Säkerhet för områdesskydd delas vanligtvis in i tre säkerhetsnivåer där man talar om gräns-, skydd- eller säkerhetsområden.
Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Viktigt är därför att se till helheten och den aktuella anläggningens förutsättningar och användningsområde – för att välja rätt typ av staket, stängsel och passagelösningar.

Rätt säkerhetsnivåer genom rätt typ av stängsel & grindar?

Vanliga parametrar och frågor att ställa sig och ta hänsyn till är:

1. Vad skall man skydda?
Gränsmarkering, förskola, industritomt

2. Vem skall man skydda?
Inhägna eller hålla ute obehöriga?

3. Vilka får passera?
Får alla passera överallt?

4. Var får man passera?
Infart eller utfart? Får alla passera?

5. Hur får man passera?
Fordonspassage eller gångpassage?

6. Säkerhetsnivå?
Olika under dygnet? Dagöppen grind?

7. Kapacitet?
Olika under dygnet? Ingen kvällstrafik?

8. Insatstid?
Olika under dygnet?

9. Pris för skyddet?
Vid färdig analys bör skyddet vara lika över hela området.


Nivå 3, Säkerhetsområde

Svårforcerat stängsel, Stålnätspaneler Pallas 8/6/8, manuella eller
automatiska grindar, vägbommar, roadblock, hydrauliska Pollare
och elstängsellarm.

Exempel:
PallasIndustrigrindarElstängsellarm

Nivå 2, Skyddsområde

Flätverksstängsel / Nätstängsel typ Industri,
Stålnätspaneler Pallas, manuella eller automatiska grindar,
vägbommar och elstängsellarm.

Exempel:
IndustristängselVägbommar

Nivå 1, Gränsområde

Flätverksstängsel / Nätstängsel typ villastängsel,
manuella enkel- eller dubbelgrindar.

Exempel:
VillastängselVilla & Förskolegrindar

Säkerhetsnivåer Heras Stängsel - skyddnivåer på områdesskydd

Gränsområden

För gränsmarkering kan det exempelvis handla om att avgränsa tomter, där stängsel eller staket inte inhägnar utan endast markerar. Det kan även handla om stängsel i lägre höjder som, även om systemet inhägnar på ett säkert vis, ej monteras med fokus på att just hålla ute obehöriga.

Skyddsområden

En betydande del av inhägnade områden kan placeras in i den mellersta säkerhetsnivån. Där hittar vi system som klassiskt industristängsel med taggtråd, industrigrindar av olika slag som t.ex. slaggrindar och skjutgrindar. Stängslet eller staketet kan förses med elstängsellarm och grindar kompletteras ofta med grindautomatik och tillbehör som passar för anläggningen. Komponenter och system inom säkerhetsnivån ”Skydd” installeras för att just skydda mot att obehöriga tar sig in på området och säkerställa god passagereglering.

Säkerhetsområden

Den allra högsta säkerhetsnivån berör anläggningar med krav på högsta säkerhet och funktion. För säkerhetsområden används ofta de kraftigaste systemen av områdesskydd och säkerhetshöjande system som elstängsellarm. En kombination av vägbommar och grindar kan många gånger vara ett alternativ för att höja säkerheten kring passage in till området. En snabbgående vikgrind kan genom sin hastiga öppnings- och stängningscykler säkerställa att flera fordon hinner passera under en impuls. Alla anläggningar har olika förutsättningar, med verksamheter som kräver individuella lösningar. Genom att kombinera säkra system och komponenter anpassas områdesskyddet för bästa möjliga funktion och säkerhet.

Vi berättar gärna mer

Har ni frågor om Heras och våra system eller säkerhetsnivåer?
Kontakta oss så berättar vi gärna mer. Med lång erfarenhet och totalbredd i vårt sortiment strävar vi efter att kunna leverera säkra och funktionella anläggningar efter Era önskemål och krav.