Försäljningsvillkor

Utgåva – 2015/R-6 – 2023-06-09

Allmänna villkor för material

Dessa allmänna villkor gäller för leverans av material från Heras AB. Vid motstridiga bestämmelser gäller dessa Allmänna villkor
före ABM07.

Omfattningen av Heras AB åtaganden framgår av offert/orderbekräftelse, efter sedvanlig och godkänd kreditprövning av kund.
Offerter är giltiga i 14 dagar från offertdatum på grund av rådande situation gällande stålmarknaden.Efter denna tid är Heras AB inte
längre bunden av offerten. Heras AB kan dock acceptera att utföra arbetet men äger då rätt att debitera eventuell prisskillnad och
merkostnader.

§12 Leveransförsening & vite. – paragrafen utgår och gäller inte mellan parterna.
§20 Garantitid, se punkt om garanti och ansvar nedan.

Avvikelser från bestämmelserna i dessa allmänna villkor måste avtalas skriftligen mellan Heras AB och Beställaren för att bli gällande.

Leveransvillkor

Nedan listas de personuppgifter som vi kan behandla:

Vid avbeställning eller ändring av beställda varor förbehåller vi oss rätten att debitera kostnader för intern hantering enligt följande:

Garantitid

Om inget annat avtalats gäller följande:

Materialkontroll vid ankomst

Beställaren är skyldig att göra mottagningskontroll enligt nedan för att kunna åberopa garantier och/eller ersättningsmaterial utan extra kostnad.

Betalningsvillkor

30 dagar netto efter sedvanlig och godkänd kreditprövning.
Beställaren skall mot faktura erlägga betalningar av kontraktssumman i takt med utförda leveranser, 30 dagar netto. Vid order över 500 TSEK, faktureras 25 % direkt vid ordertillfället.
Dröjsmålsränta debiteras med 12 % efter förfallodagen plus påminnelseavgifter.
Samtliga priser är exklusive moms.

Prestandadeklaration, bruksanvisning, samt övrig dokumentation för offererad produkt, kan laddas ned på: https:/www.heras.se/arkitekter-och-konsulter/downloads/

 


Utgåva – 2013/R-11 – 2023-06-09

Allmänna villkor för montage

Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för alla montageuppdrag som Heras AB utför åt beställaren. Utöver vad som anges i dessa allmänna villkor skall bestämmelserna AB04, med undantag för vad som anges i kapitel 2 § 2, tillämpas på uppdraget. Med ändring av AB04 kapitel 1 § 3 skall vid motstridiga uppgifter i dessa allmänna villkor och AB04, bestämmelserna i dessa allmänna villkor äga företräde. Omfattningen av Heras AB åtaganden framgår av offert/orderbekräftelse efter sedvanlig och godkänd kreditprövning av kund. Heras offerter är giltiga i 14 dagar från offertdatum på grund av rådande situation gällande stålmarknaden. Efter denna tid är Heras AB inte längre bunden av offerten. Heras AB kan dock acceptera att utföra arbetet men äger då rätt att debitera eventuell prisskillnad och merkostnader. Avvikelser från bestämmelserna i dessa allmänna villkor måste avtalas skriftligen
mellan Heras och Beställaren för att bli gällande.

Montage av permanenta stängsel och grindar

Stängselstolpar fixeras i direktgjutna betongplintar med diameter 150-200 mm och ett djup av 600-1000 mm, alternativt med Heras stålrörsfundament i mark & fästskruv.
Grindstolpar fixeras i direktgjutna betongplintar med diameter 300-400 mm och ett djup av 1000-1200 mm. C/c avstånd mellan stolpar är enligt Heras produktstandard.
Utöver vad som anges under ”generella förutsättningar” nedan ansvarar. Beställaren för att marken är borrbar, alternativt att hålslagning med hydraulhammare är möjlig.

Montage av motoriserade grindar och/eller elstängsellarm

Entreprenadgräns för kraftmatning är grindens/elstängsellarmets arbetsbrytare. Entreprenadgräns för extern styrning av grinden/elstängsellarmet är på av Heras anvisad plint. Heras driftsätter grinden/elstängsellarmet och bistår med dokumentation. Utöver vad som anges under ”generella förutsättningar” nedan skall Beställaren ansvara för, och bekosta kabel samt kabelrör fram till grindens/elstängsellarmets arbetsbrytare, ”dimension och säkring enligt anvisning”. Beställaren skall vidare ansvara för, och bekosta, att elektriker med behörighet för starkström finns tillgänglig (vid tidpunkt enligt överenskommelse) för inkoppling av matarström (220/400V +
24V).

Montage av motoriserade grindar och/eller elstängsellarm

Beställaren ansvarar för och bekostar eventuella åtgärder som krävs för att följande förutsättningar är uppfyllda vid Heras påbörjande av montagearbetena.

Om hinder föreligger har Heras rätt till förlängning av kontraktstiden samt ersättning för kostnader som åsamkats Heras med anledning av hindret. Heras har dock rätt, men ingen skyldighet, att vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla förutsättningarna ovan. För det fall Heras väljer att vidta sådana åtgärder skall kapitel 2 § 4 i AB04 avseende med ÄTA-arbeten likställda arbeten vara tillämplig. Underrättelser som skall lämnas enligt kapitel 2 i AB samt 04 får lämnas muntligen.

Begränsningar i Heras åtagande

Heras ansvarar inte för och skall inte bekosta några åtagande utöver vad som uttryckligen avtalats. Detta innebär att ansvaret och kostnaderna för exempelvis följande åtgärder skall bäras av Beställaren:

Omständigheter som kan medföra kostnader utöver kontraktssumman

Följande omständigheter är inte beaktade i angivet pris för arbetet (kontraktssumman) och berättigar således Heras att debitera Beställaren för de extra kostnader som sådana omständigheter medför:

Besiktning m.m.

Om ej annat överenskommits mellan Heras och Beställaren skall besiktning inte ske i enlighet med vad som anges i AB04, utan endast av ombud för Beställaren och Heras. Sådan besiktning skall ske direkt efter färdigställande av stängslet. I det fall meterpris gäller, skall sträckan kontrollmätas efter utfört arbete.

Garantitid

2 års garanti lämnas på montage och material från dag för besiktning enligt ovan. För att garantin skall gälla för elektriskt styrda produkter måste föreskriven service utföras. Om service ej utförs i enlighet med Heras serviceprogram är Beställaren ansvarig för funktion och säkerhet.

Betalningsvillkor

Beställaren skall mot faktura erlägga betalningar av kontraktssumman i takt med utförda leveranser, 30 dagar netto. Vid större ordervärde, order över 500 TSEK tillämpas 25 % a conto direkt vid ordertillfället. Dröjsmålsränta debiteras med 12 % efter förfallodagen plus påminnelseavgifter. Moms enligt gällande lagstiftning.
Prestandadeklaration, bruksanvisning, samt övrig dokumentation för offererad produkt, kan laddas ned på: https://www.heras.se/arkitekter-och-konsulter/downloads/