Arbetsmiljöpolicy

Heras AB har som övergripande mål att skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för alla medarbetare som innebär att samtliga skall känna hög motivation och arbetsglädje samt känna delaktighet i företagets verksamhet och mål.

Risker för ohälsa i såväl fysisk som psykiskt avseende skall förebyggas. En strävan är att alla, oavsett arbetsuppgifter, skall ges möjlighet till både inflytande och utveckling samt till samarbete och sociala kontakter.

Företaget har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på företaget. Men varje anställd har också ett ansvar att verka för och bidra till en bra arbetsmiljö och ett gott företagsklimat. I det dagliga arbetet skall samtliga medarbetare visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en att följa instruktioner och rutiner samt också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker mot en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöarbetet skall dels bedrivas som en naturlig del i det dagliga arbetet, dels som ett systematiskt arbete där vi gör regelbundna undersökningar av arbetsmiljön samt genomför och följer upp beslutade åtgärder.

Den fysiska miljön skall kontrolleras och utvecklas löpande. Lokaler, klimat och utrustningar som behövs för arbetets utförande skall vara ändamålsenliga och när så erfordras granskade av vederbörlig expertis. Arbetsplatsen skall i möjligaste mån vara fri från skadliga ämnen och andra risker. De lagar, avtal och föreskrifter som finns på arbetsmiljöområdet skall följas.